Vi har over 88.000 besøgende hvert år.

Hvad

lille er der

ved det?

Vildmosens tårne og stier

 

Lille Vildmose byder på nogle af de allerbedste faciliteter for publikum i den danske natur. Det gør den i kraft af en række tårne og plankestier, som Aalborg Kommune og Aage V. Jensen Naturfond har etableret i området.

Tårnene giver et fantastisk overblik over det store område, og plankestierne giver alle friluftsbrugere inkl. gang-besværede eller kørestolsbrugere mulighed for at komme ind på den fugtige og ellers ufremkommelige højmose.

Brandvagttårnet

Brandvagtstårnet er placeret midt i Lille Vildmose og tilbyder en unik udsigt over mosens i dag vandfyldte gravebaner. Fra toppen af Brandvagtstårnet er det mulig at se Mulbjerge i øst og Kællingbjerg Klint i vest.

I sommerperioden er de vandfyldte gravebaner en frisk og kølende oplevelse for mosens elge. Dyrene ses ofte stående i gravebanerne, men elgene er også gode svømmere og spiser gerne vandplanter.

Oplev også det rige fugleliv i rørskoven omkring tårnet med bl.a. grågæs, gråstrubet lappedykkere og rørhøge. Det er også gode chancer for at høre rørdrummens puaken.

Formidlingstavlerne for foden af tårnet giver besøgende indblik i tidligere tiders tørvegravning samt nutidens naturgenopretning med et øget dyre- og planteliv.

​Høstemarktårnet

Høstemarktårnet er placeret i det nordøstlige hjørne af Lille Vildmose og tilbyder frit udsyn over Høstemark Skov og Mose. Høstemark Skov har en høj biodiversitet med over 6.000 forskellige dyre- og plantearter – der lever en bestand på ca. 200 krondyr i skoven.

Kig efter krondyrene langs skovkanten eller nyd udsigten over højmosen. Kongeørnen ses ofte svæve over skoven, hvor den har ynglet siden 2003. I vinterhalvåret kan opleves en vildmosespecialitet i skikkelse af den store tornskade, som holder til på højmosen.

​Blå kærhøg ses også i vinterhalvåret svævende lavt over højmosefladen, og på markerne sydøst for tårnet er der i vintermånederne besøg af store flokke af sangsvaner og sjældne sædgæs på vinterophold fra de nordskandinaviske skove.

Rovfugletårnet

Rovfugletårnet er placeret i den nordlige del af Lille Vildmose. En plankesti leder fra parkeringspladsen på Ny Høstemarkvej gennem krattet frem til Rovfugletårnet.

På turen frem mod tårnet er der gode chancer for at få nærkontakt til både elge og krondyr, idet dyrene ofte opholder sig i den tætte bevoksning omkring plankestien.

Rovfugletårnet tilbyder fri og ugeneret udsigt til ørnefoderpladsen. I Høstemark Skov har der været ynglende kongeørne siden 2003, og ofte ses ørnene svævende over skoven.

I tårnet er der opsat formidlingstavler og en stor kikkert, der giver udsyn over de vandfyldte gravebaner syd for tårnet.

​Tofteskovtårnet

Tårnet er let tilgængelig med sin placering i forbindelse med cykelstien og parkeringspladsen ved badestranden nord for Øster Hurup. Fra tårnet er der en fantastisk udsigt over Enebærsletten og skovbrynet ind til Bønderskoven.

Kig godt efter krondyr og rådyr på de åbne arealer, hvor man også kan være heldig at se vildsvin og europæisk bison (visent). Dyrene er mest aktive ved daggry og i skumringen.

I september og oktober kan man opleve krondyrenes brunst på tætteste hold. Flere store hjorte er ofte fremme på sletten, hvor de med dybe brøl og kamp forsøger at vinde hindernes gunst i en af den danske naturs mest imponerende forestillinger. Foruden dyrene kan man også nyde udsigten til en af Jyllands største forekomster af enebærbuske, hvoraf flere har mere end 100 år på rødderne.

I tårnet er der opsat formidlingstavler om dyre- og plantelivet i skoven, og der er gode kikkerter til fri afbenyttelse. Tårnets nederste etage er handicapvenlig.

Toftesøtårnet

En kort gåtur på 100 meter bringer besøgende fra parkeringspladsen i Mellemområdet via stien og gennem hegnet ind til Toftesø, hvor tårnet er placeret på søbreden.

Fra tårnet er der en fantastisk udsigt til skarvkolonien på den modsatte bred – kolonien er beboet fra marts til ud på efteråret. ​Næsten dagligt ses havørn eller kongeørn på jagt efter skarver, ænder eller gæs. Odderen ses også regelmæssigt i Toftesø, hvor den jager ål og ællinger. Der er også gode chancer for at opleve græssende krondyr og vildsvin ved søen, og på varme sommerdage ses krondyrene køle sig i søens vand.

I vinterhalvåret er Toftesø et besøg værd i daggryet og i skumringen. I skumringen kan man opleve store flokke af svaner, gæs, og kragefugle gå til fælles overnatning i eller omkring søen. ​Om morgenen kan man se trafikken af fugle gå den anden vej ud i terrænet. Overnatningstrækket til og fra Toftesø byder på en ganske særlig stemning i hjerteregionen af Lille Vildmose.

I tårnet er der formidlingstavler om pattedyr og fugle ved søen, og der er gode kikkerter til fri afbenyttelse. Toftesøtårnet er handicapvenligt og uden trapper.

Birkesøpavillonen

Fuglelivet ved Birkesø er i særklasse. Ta´ en tur med centrets tørvetog eller gå fra centret og til Birkesøpavillonen, hvorfra der er udsigt over søen.

Søen blev genetableret i december 2017, og er i dag én af mosens bedste fuglelokaliteter.

De anlagte fugleøer midt i søen tilbyder ænder, gæs og måger en sikker yngleplads, mens søens lavvandede området er fantastiske spisekamre for bl.a. skestorke og vadefugle.

I pavillonen finder man fugletavler til artsbestemmelse og der er kikkerter til fri afbenyttelse. Pavillonen er handicapvenlig og uden trapper.
I den nordlige ende af Birkesø findes en parkeringsplads langs Vildmosevej.
Fra parkeringspladsen kan man på nærmeste hold opleve søens fugleliv enten direkte fra bilen eller fra de opstillede bord-/bænkesæt.

Plankestien på Portlandmosen

Plankestien ud på Portlandmosen gør det muligt at opleve højmosens gyngende grund. Højmosen er dannet af vandfyldte sphagnummosser, men plankestien sikrer dig en tørskoet oplevelse i den våde og fugtige naturtype.

Portlandmosen fik sit navn, da cementfabrikken Aalborg Portland i 1919 købte højmosen med det formål at grave tørv til brændsel. Store mængder af tørv blev gravet under 2. Verdenskrig, hvor cementfabrikken beskæftigede 1.200 mand med manuelt gravearbejde – et arbejde, der samtidig sænkede vandstanden på Portlandmosen.

I dag er vandstanden på Portlandmosen hævet og mosen er igen i vækst. En tur på plankestien giver indsigt i højmosens specielle plante- og insektliv. Oplev mosens tre forskellige lyngarter eller hold øje med firben og sommerfugle langs plankestien. På Portlandmosen kan man også finde den kødædende plante soldug, og ofte høres tranernes trompeteren eller regnspovens fløjten.

På platformen ved den store gravebane er der optimale chancer for stilhed og fordybelse med udsigt til svaner, gæs og ænder.

Plankestien kan på en del af strækningen benyttes af kørestolsbrugere, og ligeledes er der plads til barne- og klapvogne på en del af strækningen.​

Plankestien på Tofte Mose

Som at være på en dansk “savanne”

Følg Nordsøstien fra parkeringspladsen ved Toftesø og mod sydvest langs kanten af Tofte Mose. En trappe leder over vildthegnet, hvor en plankesti sikrer tørskoet adgang til Tofte Mose, der er Nordvesteuropas største lavlandshøjmose.

Turen på Nordsøstien langs kanten af Tofte Mose giver et visuelt blik på niveauforskellen mellem højmose og de drænede landbrugsarealer, og der er samtidig gode chancer for at møde mosens elge og kronvildt.

Gå via trappen over hegnet og videre på plankestien ud på højmosefladen. Nyd stilheden og de store vidder kun afbrudt af summende insekter og sommerfugle. Den flade og fugtige højmose kan fremvise forskellige slags lyng, tuekæruld, revling og tranebær samt den kødædende plante soldug. Forskere har målt dybden af mosens tørvelag ved plankestien, og der er ca. 6 meter tørv ned til den gamle havbund under højmosen.

Ude på Tofte Mose er det som at være på en dansk ’savanne’, da man har en enestående fornemmelse af, at være udenfor al civilisation og har fri udsigt over Tofte Mose.

Tofte Mose er den største og mest velbevarede højmose i det nordvesteuropæiske lavland – en kronjuvel i dansk natur.

Vandresti til Kællingbjerg Klint

Fra parkeringspladsen ved den vestlige færist fører en trampesti gennem Portlandmosen og frem til foden af Kællingbjerg Klint. Stien gennem Portlandmosen krydser via små broer flere gamle gravebaner, der vidner om mosens bidrag af tørv til datidens husholdninger.

En stor trappe sikrer god adgang til toppen af Kællingbjerg Klint, hvorfra der er en fantastisk udsigt tværs over mosen til Mulbjerge i øst. Især om eftermiddagen og aftenen giver det aftagende lys et særligt præg på mosefladen.

Kællingbjerg Klint var en del af Danmarks gamle kystlinje før højmosen blev dannet. Tidligere gik havet helt ind til foden af klinten, hvor vind og bølger fik klintens hvide kalk til at træde frem.

Lillesøskjulet

Fra parkeringspladsen på Vildmosevej fører en plankesti gennem rørskoven mod Lillesøskjulet. Ofte jager rørhøgen over rørskoven, mens knopsvanerne og de gråstrubede lappedykkere i sommerhalvåret lader sig se på søens vandspejl ofte i selskab med skeænder.

I vinterhalvåret ligger der i perioder store flokke af gråænder og dykænder i søen, der er kendt for også at friste oddere. I sensommeren giver skjulet ofte nærkontakt med guldsmede.

En gruppe (rudel) af krondyr opholder sig fast i rørskoven omkring Lillesø. Dyrene ses morgen og aften græssende på arealerne vest for søen.

Lillesøskjulet er handicapvenligt og giver besøgende en god og intim naturoplevelse.
Fra parkeringspladsen ved Lillesø er der udsigt hen over Vildmosevej til Birkesø. Nyd fuglelivet ved Birkesø enten direkte fra bilen eller fra de opstillede bord-/bænkesæt.

Kaffepletten

Parker din bil eller cykel på parkeringspladsen i den nordlige ende af Ny Høstemarkvej og følg grusstien langs hegnet mod vest. For enden af den brede gravebane i Portlandmosen ligger Kaffepletten.

Den lille hyggelig plet i den nordlige ende af mosen indbyder til ophold, og det er muligt at nyde den medbragte kaffe med udsigt ned ad Portlandmosens brede gravebane.

Vil I med ud og opleve naturen?

Tag med mig på tur og få en lærerig dag i vores vilde natur. 

Jakob Konnerup
Formidlingsleder, biolog og naturvejleder