english    tysk   dansk​   facebook_2  instagram

VI HAR FÅET NY ADRESSE: VILDMOSEVEJ 100, 9280 STORVORDE 

Se mere​

Lille Vildmoses skove

Nogle af Danmarks mest dyrerige græsningsskove ligger i Lille Vildmose. Høstemark Skov i nordøst og Tofte Skov i syd er omkranset af vildthegn og er lukket for offentligheden, men de kan besøges på vores guidede ture.

Tofte Skov og Mose – en naturperle i særklasse

Tofte Skov og Mose på ca. 4.000 hektar omfatter Lille Vildmoses store, sydlige del. Højmosen udgør ca. halvdelen af området og er den største, intakte højmose i den nordvestlige del af det europæiske lavland. Her kan man opleve højmosens enestående natur med udstrakte, lysåbne vidder, levende tørvemosser, lyng, halvgræsser og sjældne plantearter.

Siden 1906 har Tofte Skov været et indhegnet reservat med krondyr af den oprindelige, jyske stamme, og fra 1926 har der inden for hegnet også levet vildsvin, som hidrører fra fire oprindeligt nordtyske dyr. I dag lever godt 400 krondyr og 150 vildsvin i skoven.

Dyrenes græsning og fødesøgning skaber og vedligeholder en varieret, lysåben græsningsskov med lysninger, store sletter og åbne kær. Det har givet plads til fugleliv med både traner og tidligere sort stork, der måske kan forventes at genindvandre efterhånden som skovene bliver vådere. I vinterhalvåret ses store flokke af sædgæs og sangsvaner, der gæster os fra nord og nordøst og gerne samles til overnatning på Tofte Sø – og måske på den genskabte Birkesø i de kommende år.

Ved Tofte Sø er der i birkeskoven på bredderne en meget stor skarvkoloni, der tidligere var Danmarks største koloni. Bl.a. på grund af flere havørnes tilstedeværelse er antallet i de senere år reduceret. Tørvelaget i store dele af højmosen er et 6 meter tykt lag sphagnum uden kontakt fra overfladen til grundvandet. Kun plantearter tilpasset det særlige, sure og næringsfattige miljø kan leve hér, og modsat de fleste naturtyper i Danmark er der ingen træer

Høstemark Skov og Mose – levested for over 6.000 arter

Høstemark Skov og Mose på 570 hektar indeholder måske Danmarks tætteste bestande af hulrugende fugle. Det drejer sig om arter som broget fluesnapper, rødstjert, stær og flere mejsearter, der alle yngler i huller i gamle træer. Her begyndte kongeørnen også at yngle i 1999. Omkring 80% af området er indhegnet.

En mangfoldighed af biller, sommerfugle samt enestående svampe og mosser har levesteder i græsningsskoven, og inden for de seneste 25 år er der i alt registreret mere end 6.000 plante- og dyrearter. Høstemark Skov har mange af de afgørende kvaliteter for et naturligt skovøkosystem: mange gamle træer, dødt ved, høj vandstand, naturlige lysninger og en naturlig træartsfordeling.

Vil du booke en guidet tur?

VIL DU OPLEVE LILLE VILDMOSE MED EN AF VORES DYGTIGE GUIDER?​

Lille Vildmosecentret

CVR: 29414378

Vildmosevej 100

9280 Storvorde

📱 99 31 75 50

info@lillevildmose.dk

Social​​​

Language

english    tysk   dansk

-->